بستر سازی پروژه

بستر سازی پروژه جهت بسترسازی پروژه در کارخانجات صنعتی می‌بایست از دستورالعمل ها و استانداردهای این کار پیروی نمود.تکنسین‌های شرکت با بهرگیری از بروزترین ابزارها و بهترین متریال‌های موجود اقدام به بستری از قبیل سینی کشی،فلکسی کشی،لوله گزاری،داکت کشی و ترانک کشی و میکروداکت گزاری مناسب جهت کابل کشی می‌کنند. 

پروژه ترانک کشی

پروژه ترانک کشی نصب ترانک شبکه دارای اصول و قواعدی است که برای پایداری شبکه الزامی است. رعایت استاندارد کابل کشی شبکه به نصب ترانک وابسته است. همچنین این اصول برای حفظ زیبایی محیط ضروری است. این قسمت ساخت بستر کابل کشی در راه اندازی شبکه می باشد. هنگام نصب ترانک شبکه ابتدا نوع و…